سم اجیتا

شماره های تماس با طیور دارو

۵۵ ۶۱ ۹۶۹ ۰۹۱۴  سم اجیتا

۹۱ ۲۷ ۴۴۰ ۰۹۱۴  سم اجیتا

چشمک زن  طیور دارو تنها ارائه کننده سم اجیتا در شمالغرب کشور می باشد . سم مگس کش اجیتا اصل را فقط از طیور دارو تهیه نمایید .